Home
KONKURSU PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU 6-13 LAT „Rolnik – zawód z przyszłością”

KONKURSU PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU 6-13 LAT „Rolnik – zawód z przyszłością”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 6-13 LAT
„Rolnik – zawód z przyszłością””

 

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół CKR w Janowie.
 2. Konkurs trwa do 18maja 2018 roku.
 3. Tematem pracy konkursowej jest „Rolnik – zawód z przyszłością”.
 4. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym, klasy 0-3, klasy 4-7 i klasy 2 i 3 Gimnazjum.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 18 maja2018 roku lub wysłać pocztą na adres szkoły (ZSCKR w Janowie, ul. Białostocka 22, 16-130 Janów) z dopiskiem:
  KONKURS PLASTYCZNY.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Tematem pracy jest „Rolnik – zawód z przyszłością”.
 3. Prace konkursowe mają być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.
 4. Każdy z uczestników może złożyć tylko jedną pracę.
 5. Na odwrocie każdej pracy proszę umieścić dane identyfikacyjne (IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY, WIEK, KLASA, SZKOŁA oraz ADRES I TELEFON KONTAKTOWY DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikami konkursu. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane do konkursu służą wyłącznie celom konkursowym i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Organizator nada wszystkim pracom numery. Dane identyfikacyjne przypisane do numerów będzie znał jedynie dyrektor szkoły i udostępni je dopiero po wyłonieniu zwycięzców.
 8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z w/w warunków oznaczać będzie dyskwalifikację oraz utratę praw do nagrody.

WYNIK KONKURSU I NAGRODY:

 1. 7- osobowe jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Każdy z członków komisji wybierze wg niego 3 najlepsze prace i oceni je w skali 1-3.  Zostaną nagrodzone miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej oraz po trzy wyróżnienia.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w trakcie X Forum Rolniczego w Janowie w dniu
  27maja 2018
 4. Nagrodzone zostaną miejsca I-III w czterech kategoriach wiekowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas X Forum Rolniczego w Janowie oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej szkoły zsrjanow.edu.pl oraz w sekretariacie szkoły.
 3. Przekazując prace na konkurs uczestnik potwierdza akceptację regulaminu.

Leave a Comment

*

*