Home
Polubić matematykę

Polubić matematykę

ORGANIZACJA I REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO

 „POLUBIĆ MATEMATYKĘ”

dla uczniów  ZS CKR w Janowie w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. Wstęp
  1. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas ZS CKR w Janowie.
  2. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli matematyki ZS CKR w Janowie: Jolanta Bartosz, Bożena Olszewska i Małgorzata Szyszko.
  3. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, a sześciu uczestników z najwyższą liczbą punktów cząstkowe oceny celujące z przedmiotu matematyka.
  4. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883) w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz informacji o uczestnikach konkursu, w tym ich zdjęć.
  5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
  6. W razie pytań proszę kontaktować się z organizatorem konkursu e-mail konkurszsckrjanow@gmail.com
 2. Cele konkursu
  Celem konkursu jest:

  1. Popularyzowanie wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów ZS CKR w Janowie
  2. Mobilizowanie uczniów do systematycznej i samodzielnej pracy,
  3. Motywowanie uczniów do poszerzenia swojej wiedzy,
  4. Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu zadań tekstowych.
 3. Organizacja i przebieg konkursu
  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas ZS CKR w Janowie.
  2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
  3. Wszystkie zadania konkursowe będą zadaniami tekstowymi. Podstawę wymagań stanowi obowiązująca podstawa programowa z matematyki dla technikum (zakres podstawowy). Zadania ustala i sprawdza organizator konkursu.
  4. Przebieg konkursu:
   • Konkurs polega na samodzielnym rozwiązaniu trzech zadań tekstowych. Zadania konkursowe umieszczane będą na stronie internetowej szkoły zsrjanow.edu.pl
   • Terminy umieszczania zadań:

– pierwsze zadanie dnia    12.03.2018 r.  godz. 2000 – termin udzielania odpowiedzi do godz. 2200   12.03.2018 r.
– drugie zadanie dnia  14.03.2018 r. godz. 2000 – termin udzielania odpowiedzi do godz. 2200 14.03.2018 r.

– trzecie zadanie dnia  16.03.2018 r. godz.  2000 – termin udzielania odpowiedzi do godz. 2200    16 .03.2018 r.

 • Odpowiedzi do zadań wraz z rozwiązaniami należy wysyłać na adres e-mail konkurszsckrjanow@gmail.com
 • Ważna jest poprawność i kolejność nadesłanych odpowiedzi.

Pierwsza osoba, która nadeśle poprawną odpowiedź uzyska 7 punktów,

druga osoba 5 punktów,

trzecia osoba 4 punkty,

czwarta osoba 3 punkty,

piąta osoba 2 punkty,

kolejne osoby za poprawnie rozwiązane zadanie otrzymają 1 punkt.

 • Zdobywcy sześciu pierwszych miejsc przystąpią do drugiej części, która odbędzie się 03. 2018 r. o godz. 1130  w sali nr 5 ZS CKR w Janowie i polegać będzie na rozwiązaniu krótkiego testu. Zasady oceniania i punktowania części drugiej są takie same jak w części pierwszej.

 

 1. Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich zadań konkursowych i otrzyma on tytuł „Mistrz Matematyki ZS CKR w Janowie w roku szkolnym 2017/2018”
 2. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej szkoły zsrjanow.edu.pl
 3. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 28.03.2018 r.

Organizatorzy konkursu:

                                   Jolanta Bartosz, Bożena Olszewska, Małgorzata Szyszko.

Przejdź do paska narzędzi