Home
Samorząd uczniowski ZS CKR w Janowie w roku szkolnym 2018/19

Samorząd uczniowski ZS CKR w Janowie w roku szkolnym 2018/19

Przewodniczący – Julita Pawlukiewicz

Zastępca – Ewelina Bielecka

Sekretarz – Bartłomiej Pryzmont

Członek – Kamila Giełażyn

Członek – Agata Kuklicz

Członek – Maciej Pryzmont

Członek – Przemysław Puzanowski

Członek – Joanna Kopeć

Członek – Karol Januszko

Członek – Oskar Żak

Członek – Katarzyna Waszkiewicz

Członek – Karolina Śliżewska

Członek – Mateusz Kryjan

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Dariusz Sieńko

 

 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  1.  Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
  2. Informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w pracy w SU.
  3. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej
  4.  Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej – losowej.
  5. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych; współudział w organizowaniu wypoczynku i rozrywki.
  6. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne; organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
  7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce.
  8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłoszenie go Dyrekcji Szkoły.
  9. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
  10. Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Przejdź do paska narzędzi